A actual Xunta Directiva está composta polos seguintes membros:

 

José Ramón González Pérez

Presidente

E o responsable legal da sociedade en todolos actos, tanto interiores como exteriores. Será quen autorize os documentos que emanen da sociedade, quen contrate o seu nome, quen otorgue poderes a terceiros, quen presente reclamacións xudiciais, gubernativas e contecioso-administrativa, quen presente as accións e poña as excepcións de toda índole ante os tribunais, …ect.

Correspondelle fixar tamen o orde do día; abrir,dirixir e levantar as sesións tanto nas Xuntas Xerais como nas da Didectiva das posesións dos seus cargos a os empregados do circulo e impoñer sanciós ou dirixir amonestacións a os empregados ou os socios, dentro das suas facultades, previo acordo da Xunta Directiva.

Luís Luaces Pérez

Secretario

Extenderá a orde do día, de acordo co Presidente, para as Xuntas Xerais ou da Directiva. Dará conta en ditas Xuntas das comunicacións e documentos de toda clase que deban coñecerse. Publicará as votacións, levantará actas de tódalas sesións, dando conta de todo o que ocurra nas mesmas, redactará cantos documentos emanen da Xunta Directiva ou da Presidencia. Firmará os documentos que vaian autorizados polo Presidente. Otorgará a Xunta Directiva as cantidades que xulguen necesarias para os gastos ordinarios de oficina. Ordeará e custiodará o arquivo da Sociedade, e expedirá as certificacións dos acordos da Xunta Directiva e da Asemblea.

Tamén tramitará as solicitudes de ingreso ou baixas.

Ten o seu cárrego a dirección dos traballos administrativos da Sociedade.

Cristina Luaces Martínez

Tesorera

Recibirá e pagará as cantidades que consten nas contas e libramentos visados polo Presidente. Intervirá na entrada e saída de fondos, formando un balance mensual da situación para exáme da Xunta Directiva, o cal quedará posteriormente a disposición dos socios. O remate do ano, a 31 de Decembro, fará balance xeral do movemento de fondos para presentálo á Asemblea Ordinaria anual, coa Memoria da Xunta Directiva. Suscribirá os recibos das cotas.

Mariola Hermida Romero

Vicepresidenta 1ª de la Cultural

Responsable máximo de desenvolver actividades culturais.

Cosme Varela Piñeiro

Vicepresidente 2º de la Recreativa

E o responsable máximo da sección recreativa.

Augusto Barreiros Mosquera

Vicepresidente 3º de la Deportiva

Responsable máximo de desenvolver actividades deportivas.

Luciano Piñón Pita

Vocal (Deportiva)