A actual Xunta Directiva está composta polos seguintes membros:

 

José Ramón González Pérez

Presidente

E o responsable legal da sociedade en todolos actos, tanto interiores como exteriores. Será quen autorize os documentos que emanen da sociedade, quen contrate o seu nome, quen otorgue poderes a terceiros, quen presente reclamacións xudiciais, gubernativas e contecioso-administrativa, quen presente as accións e poña as excepcións de toda índole ante os tribunais, …ect.

Correspondelle fixar tamen o orde do día; abrir,dirixir e levantar as sesións tanto nas Xuntas Xerais como nas da Didectiva das posesións dos seus cargos a os empregados do circulo e impoñer sanciós ou dirixir amonestacións a os empregados ou os socios, dentro das suas facultades, previo acordo da Xunta Directiva.

Luís Luaces Pérez

Secretario

Extenderá a orde do día, de acordo co Presidente, para as Xuntas Xerais ou da Directiva. Dará conta en ditas Xuntas das comunicacións e documentos de toda clase que deban coñecerse. Publicará as votacións, levantará actas de tódalas sesións, dando conta de todo o que ocurra nas mesmas, redactará cantos documentos emanen da Xunta Directiva ou da Presidencia. Firmará os documentos que vaian autorizados polo Presidente. Otorgará a Xunta Directiva as cantidades que xulguen necesarias para os gastos ordinarios de oficina. Ordeará e custiodará o arquivo da Sociedade, e expedirá as certificacións dos acordos da Xunta Directiva e da Asemblea.

Tamén tramitará as solicitudes de ingreso ou baixas.

Ten o seu cárrego a dirección dos traballos administrativos da Sociedade.

Trinidad Fernández Rivera

Tesorera

Recibirá e pagará as cantidades que consten nas contas e libramentos visados polo Presidente. Intervirá na entrada e saída de fondos, formando un balance mensual da situación para exáme da Xunta Directiva, o cal quedará posteriormente a disposición dos socios. O remate do ano, a 31 de Decembro, fará balance xeral do movemento de fondos para presentálo á Asemblea Ordinaria anual, coa Memoria da Xunta Directiva. Suscribirá os recibos das cotas.

Eduardo Garate Calvo

Presidente de la Recreativa

E o responsable máximo da Sección Deportiva. Encargaráse de poñer en funcionamento as distintas competicións e eventos deportivos da Sociedade.

Monserrat Lourido Bouza

Presidenta de la Cultural

Responsable máximo de desenvolver actividades culturais.

 

Matilde Piñeiro González

Vocal